เหตุและผลในการยื่นกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช.

ตามที่เป็นข่าวจากสื่อมวลชนทั่วไป ว่าประชาชนมีความต้องการที่จะตรวจสอบ กรรมการ ป.ป.ช. และปฏิรูปสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม

นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีพฤติกรรมหลายประการที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่า ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ร่วมขจัดคนพาล เพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมไทย

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล

มาเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกัน

นำกรรมการที่มีความประพฤติมิชอบ ออกจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)